Фото: Министерство за правда

Министерот за правда Бојан Маричиќ на стручната дискусија „Уставното судство во Република Северна Македонија“ порача дека имајќи го предвид фактот на високиот степен на одговорност, неспорно е дека материјалните права на уставните судии треба да се доуредат со законски норми.

„За да може да се постигне повисок степен на ефикасност при работењето, потребно е да се овозможи потребната финансиска и административна независност за непречено функционирање на Уставниот суд. Во таа насока е и мислењето на Венецијанска комисија која е на став дека би било корисно да се донесе посебен закон за Уставен суд, со кој би се уредиле прашањата што се однесуваат на статусот на уставните судии, основните услови за поведување на постапка пред Уставен суд, правно дејство од пресудите на Уставниот суд,“ истакна Маричиќ.

Маричиќ рече дека Министерството за правда се залага за унапредување на статусот на Уставниот суд и е на став дека постои реална потреба од донесување на Закон за Уставен суд, каде детално би се уредиле статусот, положбата, правата и обврските на судиите и нивниот материјален статус.

Во случај на отсуство на политичка волја за донесување на Закон за Уставниот суд, Маричиќ дополни дека прашањето за платите, додатоците на плати и надоместоците може да се реши со донесување на нов Закон за платите во правосудниот сектор кој ќе се однесува на платите на уставните судии, редовните судии, јавните обвинители, како и прашањето за статусот на службениците во Уставниот суд, редовните судови и обвинителствата.

Во однос на дигитализацијата на правосудството, министерот истакна дека и Уставниот суд ќе се дигитализира во текот на 2022 година, каде ќе се воведе систем за распределба на предмети и нова веб страница со датабаза со судска датабаза на предмети.

Имајќи го предвид фактот дека наскоро им завршува мандатот на неколку уставни судии, Маричиќ истакна дека се надева оти Собранието ќе ја исполни својата уставна надлежност и дека ќе овозможи непречено функционирање на Уставниот суд.