За нас

Мета.мк е независна новинска агенција од Македонија

Мета.мк продуцира и пренесува информации, вести и коментари на македонски, англиски и албански јазик

Мета.мк е извор на информации за печатените и електронските медиуми – ТВ каналите, порталите, агенциите, институциите и компаниите

Мета.мк е доверлив извор и на информации од Македонија кон светот

Мета.мк има дописници во поголемите градови во Македонија

Мета.мк има дописници од странство и од регионот

Мета.мк соработува со сличните агенции во регионот