O nama

Meta.mk je nezavisna makedonska novinska agencija

Meta.mk nudi i distribuira informacije, vijesti, komentare i analize na makedonskom, engleskom i albanskom jeziku, a i na bosansko-srpsko-hrvatski jezik

Meta.mk je izvor informacija za štampane i elektronske medije – novine, TV stanice, radio stanice, agencije, institucije i kompanije

Meta.mk je također pouzdan izvor informacija o Makedoniji za svijet

Meta.mk je partner regionalnih novinskih agencija