Услови за користење

Со пристапот до www.meta.mk, се обврзувате да ги почитувате условите за користење на содржините од страницата www.meta.mk.

„Мета.мк“ го задржува правото да ги менува и да ги дополнува овие услови.

Право на користење

Корисниците на содржините на www.meta.mk имаат право на увид и барање за исправка на објавените содржини за кои сметаат дека се неточни.

Корисниците на содржините на www.meta.mk  имаат право да ги преземаат содржините целосно или делумно под услов да го наведат изворот според „Криејтив комонс“ лиценца.

Посетителите немаат право содржините од www.meta.mk  да ги отстапуваат на трети лица, да ги складираат во електронска или каква било друга форма, ниту јавно да ги објавуваат или да ги користат за комерцијални намени, без согласност од www.meta.mk.

Точност на содржините

Агенцијата не е одговорна за евентуални директни или индиректни последици од употребата на содржините од www.meta.mk.

Заштита на авторските и сродни права

Интернет-страницата www.meta.mk, нејзините содржини, графичките и техничките решенија се заштитени со издавачки и со авторски права преку „Криејтив комонс“ лиценца.

Дел од информативните содржини на www.meta.mk, создаваат информации кои се интелектуална сопственост на нејзините деловни партнери.

Заштита на приватноста и тајност на податоците

www.meta.mk  ја почитува приватноста на своите посетители. Податоците на посетителите не се достапни за трети лица, освен во случаи за кои законски е поинаку пропишано.

Линкови до други интернетстраници

Некои од линковите на страницата www.meta.mk водат кон интернет-страници и сервиси на други извори на информации и на информирање. „Мета.мк“ на никаков начин не е одговорна за содржините на тие страници и сервиси.