Pravila korištenja

Pristupanjem https://meta.mk obavezujete se da ćete poštovati uslove korišćenja sadržaja sajta meta.mk. “Meta.mk” zadržava pravo izmjene i dopune ovih uslova.

Pravo korištenja

Korisnici sadržaja meta.mk imaju pravo na uvid i traženje ispravke objavljenih sadržaja za koje smatraju da su netačni. Korisnici sadržaja meta.mk imaju pravo preuzimanja sadržaja u cjelini ili djelimično pod uslovom da navedu izvor prema “Creative Commons” licenci.

Posjetioci nemaju pravo prenositi sadržaje meta.mk trećim licima, čuvati ih u elektronskom ili bilo kom drugom obliku, niti ih javno objavljivati ​​ili koristiti u komercijalne svrhe, bez saglasnosti meta.mk.

Tačnost sadržaja

Agencija ne snosi odgovornost za moguće direktne ili indirektne posledice korišćenja sadržaja meta.mk.

Zaštita autorskog i srodnih prava

Internet stranica meta.mk, njen sadržaj, grafička i tehnička rješenja zaštićeni su izdavačkim i autorskim pravom putem licence “Creative Commons”. Deo informativnog sadržaja meta.mk stvara informacije koje su intelektualno vlasništvo njegovih poslovnih partnera.

Zaštita privatnosti i povjerljivosti podataka

Meta.mk poštuje privatnost svojih posetilaca. Podaci o posjetiocima nisu dostupni trećim licima, osim u slučajevima za koje je zakonom drugačije propisano.

Linkovi na druge web stranice

Neki od linkova na stranici meta.mk vode na web stranice i usluge drugih izvora informacija. “Meta.mk” ni na koji način nije odgovoran za sadržaj tih stranica i usluga.

Ispravke i pojašnjenja

Svi zahtjevi za ispravke i pojašnjenja mogu se poslati u roku od 30 dana od dana objavljivanja materijala za koji se traži ispravka slanjem poruke na [email protected]. Ovdje se mogu poslati komentari kako bi se ispravile sve netačnosti, greške ili nejasnoće za koje se smatra da ih treba ispraviti. Odgovorne osobe u svakom od izdanja će razmotriti komentare i u roku od 2 dana poslati odgovarajući odgovor. Informacije o svim ispravkama ili dopunama napravljenim na osnovu zahtjeva člana publike bit će jasno naznačene na početku članka na koji se odnose. Od osoba koje su lično pogođene i žele da dobiju direktan odgovor na svoju e-mail adresu se traži da to navedu u poruci sa zahtjevom za ispravkom ili pojašnjenjem.

Napomena: Ovaj vodič za ispravke i pojašnjenja zasnovan je na dokumentu o politici ispravki i pojašnjenja Fondacije Metamorphosis i odnosi se na sve njene publikacije (kao što je novinska agencija Meta). Članove Ustava RSM i zakone na osnovu kojih je ovaj dokument nastao možete pronaći ovde (Aneks 1).