Kushtet e përdorimit

Kushtet e përdorimit

Me qasjen në www.meta.mk, obligoheni t’i respektoni kushtet për përdorimin e përmbajtjeve nga faqja www.meta.mk.

Meta.mk e mban të drejtën që t’i ndryshoj dhe plotësojë këto kushte.

E drejta e përdorimit

Shfrytëzuesit e përmbajtjeve në www.meta.mk kanë të drejtë për qasje në të gjithë përmbajtjet e publikuara me ndihmën e kërkuesit e vet të internetit.

Shfrytëzuesit e përmbajtjeve në www.meta.mk kanë të drejtë t’i marrin përmbajtjet tërësisht apo pjesërisht. Marrja e tyre bëhet me regjistrim të mëparshëm.

Vizitorët kanë të drejtë që përmbajtjes nga www.meta.mk t’ua japin personave të tretë, t’i deponojnë në formë elektronike apo në çfarëdo forme tjetër, as t’i publikojnë publikisht apo t’i përdorin për qëllime komerciale, pa pajtueshmëri nga www.meta.mk.

 Saktësia e përmbajtjeve

Agjencia nuk është përgjegjëse për pasoja eventuale direkte apo indirekte nga përdorimi i përmbajtjeve nga www.meta.mk.

Mbrojtja e të drejtave autoriale

Faqja e internetit www.meta.mk, përmbajtjet e saj, zgjidhjet grafike dhe teknike mbrohen edhe me të drejtat autoriale (copyright)

Një pjesë e përmbajtjeve informative të www.meta.mk krijojnë informacione që janë pronësi intelektuale të partnerëve të saj të biznesit.

Mbrojtja e privatësisë dhe besueshmërisë së të dhënave

www.meta.mk respektojnë privatësinë e vizitorëve të saj. Të dhënat e tyre nuk janë të kapshme për persona të tretë, përveç në raste ku me ligj përcaktohet ndryshe.

Linqe e faqeve tjera të internetit

Disa nga linqet e faqes www.meta.mk çojnë në faqe tjera të internetit dhe servise të burimeve tjera të informimit dhe informacioni. Meta.mk assesi nuk është përgjegjëse për përmbajtjen e këtyre faqeve dhe serviseve.