Impressum

Redaksia:

Kryeredaktor: Goran Rizaov

Zëvendës kryeredaktor: Bojan Blazhevski

Gazetarët:

Sasho Spasoski

Ilinka Iljoska

Antonija Popovska

Bashkëpunëtorët:

Sanja Naumovska

Goshe Nikolov

Angela Boshkoska

Nikolina Slavkovska