Impressum

Redaksia:

Kryeredaktor: Goran Rizaov

Zëvendës kryeredaktor: Bojan Blazhevski

Gazetarët:

Sasho Spasoski

Ilinka Iljoska

Bashkëpunëtorët:

Antonija Popovska

Sanja Naumovska

Hristina Mladenovska

Goshe Nikolov

Angela Boshkoska