Impressum

Redaksia:

Kryeredaktor: Goran Rizaov

Zëvendës kryeredaktor: Bojan Blazhevski

Gazetarët:

Silvana Zezova

Sasho Spasoski

Bashkëpunëtorët:

Antonija Popovska

Sanja Naumovska

Hristina Mladenovska

Goshe Nikolov