Impressum

Editor-in-chief: Goran Rizaov

Deputy editor-in-chief: Bojan Blazhevski

Journalists:

Sasho Spasoski

Ilinka Iljoska

Freelance journalists:

Antonija Popovska

Sanja Naumovska

Hristina Mladenovska

Goshe Nikolov

Angela Boshkoska

 

 

About us | Contact Info