Impressum

Editor-in-chief: Goran Rizaov

Deputy editor-in-chief: Bojan Blazhevski

Journalists:

Silvana Zhezhova

Sasho Spasoski

Freelance journalists:

Antonija Popovska

Sanja Naumovska

Hristina Mladenovska

Goshe Nikolov

 

 

About us | Contact Info