Impressum

Editor-in-chief: Goran Rizaov

Deputy editor-in-chief: Bojan Blazhevski

Journalists:

Sasho Spasoski

Ilinka Iljoska

Antonija Popovska

Freelance journalists:

Sanja Naumovska

Goshe Nikolov

Angela Boshkoska

Nikolina Slavkovska

 

 

About us | Contact Info