Стапката на пораст на домашниот бруто-производ (БДП) за првото тримесечје од 2016 година изнесува 2 проценти, објави Државниот завод за статистика.

Во првото тримесечје од годинава, најголем пораст е забележан во секторите финансиски дејности и дејности на осигурување од 13,3 проценти, стручни, научни и технички дејности, административни и помошни услужни дејности од 11,7 проценти и градежништво од 7,7 проценти.

Финалната потрошувачка на домаќинствата, вклучувајќи ги непрофитните институции кои им служат на домаќинствата, во првото тримесечје од 2016 година, номинално се зголеммила за 3,2 проценти, а нејзиното учество во структурата на домашниот бруто-производ изнесува 64,3 проценти.

Во истиот период, извозот на стоки и на услуги номинално се зголеми за 12,6 проценти, а увозот на стоки и на услуги забележа зголемување во номинален износ од 7,4 проценти.