Денешните податоци на Државниот завод за статистика (ДЗС) покажуваат дека бруто-домашниот производ (БДП) во првото тримесечје од 2020 година имал раст од 0,2 отсто. Главен придонес во растот на БДП од јануари до март дале секторите  информации и комуникации (10,4 отсто), дејностите со недвижен имот (6,5 отсто), а раст имало и кај уметност, забава и рекреација и други услужни дејности кои произведуваат разна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби со 5,2 отсто.

Финалната потрошувачка на домаќинствата во првото тримесечје од годинава номинално растела за 2,7 отсто, а нејзиното учество во структурата на бруто-домашниот производ изнесува дури 63,2 отсто. Во истиот период, извозот на стоки и на услуги номинално се намалил за 7,1 отсто, а увозот на стоки и на услуги забележал намалување во номинален износ од 4,6 отсто, се вели во извештајот на ДЗС.