„Владата сè уште не посочува релеванти анализи на проблемите во високото образование, нешто што сметаме дека е суштински важно за воведување ваква проблематична мерка. Владата и Министерството не покажаа напор да дискутираат со студентите. Министерот за образование неформално ја одби средбата со студентите, иако во неколкупати претходно имаше посочено дека е отворен за разговор“, напишаа студентите во нивиот допис до Владата.

„Во предлогот од МОН се посочува дека при подготвувањето се целело да се зачуваат основните начала, меѓу кои влегува и автономијата на универзитетите, која е со Устав зашитена, но сепак таквата автономија несомнено се загрозува имајќи ја предвид содржината на самиот предлог. Во согласност со доставеното  предлог-решение, посебните услови и начинот на изведување на државниот испит за студенти, на предлог на одборот за акредитација и за евалуација, ќе ги пропишува министерот за образование. Начинот на формулирање на оваа идна надлежност на министерот, доведува до заклучок дека тој ќе добие многу пошироки надлежности и овластувања да одлучува за следниве прашања: Кој ќе ги составува прашањата за државниот испит? Врз основа на кој материјал? Како ќе се утврдува кој дел од материјалот е најсоодветен да биде поставен на државниот испит? Кое лице и на каков начин ќе ја утврди сложеноста на соодветните прашања?“ – прашуваат студентите во својот допис до Владата.

Студентите сметаат дека со давање вакви овластувања на министерот, директно се навлегува во автономијата на универзитетот.

Планирано е да се воведе ваков испит и за магистерски и за докторски студии, но според студентите со тоа само се девалвира вредноста на овие титули.

„Ова претставува новост во досега познатиот концепт на државен испит кој го предложи Владата и поради тоа е нејасен и треба да биде подложен на директни дискусии“, пишува во дописот на судентите.