Градот Скопје, на заинтересирани куќни совети и урбани и месни заедници, ќе им додели 2.000 дрвца (листопадни и зимзелени) од ЈП „Паркови и зеленило“. Садниците што ќе ги додели Градот ќе бидат стручно засадени од вработени лица во ЈП„Паркови и зеленило“.

Заинтересираните куќни совети и месни и урбани заедници треба да поднесат барање за доделување садници до секторот за комунални работи на Град Скопје, булевар Илинден бр. 82. Субјектите во барањето треба да го наведат бројот на садниците што бараат да им се доделат и точната локација на која планираат да ги засадат дрвцата. На барањето треба да стои печат од куќниот совет или од месната, односно урбаната заедница.

На куќните совети и на месните и урбаните заедници на кои ќе им бидат одобрени барањата, во оваа акција ќе им се доделат најмногу 10 садници.

Барањата за добивање садници до секторот за комунални работи на Град Скопје може да се доставуваат од 3 до 13 ноември 2015 година, а од 16 до 25 ноември субјектите ќе може да ги подигнат решенијата за доделените садници.

Акцијата на Град Скопје за доделување садници се организира веќе осум години во две етапи, односно напролет и наесен.