Граѓаните кои останале без работа ќе добијат парична помош, надоместок од државата, во зависност од должината на работниот стаж. Како што соопшти Министерството за труд и социјална политика, МТСП, надоместокот е во висина од 50 отсто од просечната месечна нето плата на работникот за последните 24 месеци.

„Право на паричен надоместок има невработено лице кое било во работен однос најмалку 9 месеци непрекинато, или 12 месеци со прекин во последните 18 месеци, пред престанокот на работниот однос. Надоместокот се исплатува според годините работен стаж. На пример, еден месец, ако лицето има стаж на осигурување најмалку 9 месеци непрекинато или 12 месеци со прекин во последните 18 месеци. Ако лицето има стаж од 10 до 12,5 години, надоместокот се исплатува во перуиод од 6 месеци, а доколку има стаж над 25 години, 12 месеци“, соопшти МТСП.

Висината на средствата не може да изнесуваат повеќе од 80 отсто од просечната месечна нето плата по работник во Републиката, објавена за последниот месец.

Граѓаните што останале без работа треба да поднесат барање во Центарот за вработување во местото на живеење, во рок од 30 дена од денот на престанокот на работниот однос, а сите информации можат да ги видат на овој линк.