Владата денеска ќе ја одржи 71. седница и ќе разгледа повеќе информации и одлуки од доменот на работата на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

На предлог на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони Владата ќе одлучува по предлог-договорот за доделување на државна помош на Друштво за производство, трговија и услуги „Баумер“ и за предлог-одлуката за давање согласност на договорот за доделување на државна помош на оваа компанија.

Ќе бидат разгледани и донесени соодветни одлуки и за нацрт-одлуките за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 за „Балканлар пластик производство“ и „Саген“.

Владата ќе се произнесе и за предлог-одлуката за прогласување на Споменичката целина „Археолошки локалитет Хераклеа Линкестис”, во Битола за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење, на предлог на Управа за заштита на културното наследство.