Вкупната вредност на извозот на стоки од Македонија, во периодот јануари-октомври 2015 година, изнесува  3.727.580.000 долари, што е за 415.181.000 долари помалку од истиот период лани, кога изнесувал  4.142.761.000 долари.

Вкупната вредност на увозот на стоки, во периодот јануари-октомври 2015 година, изнесува 5.253.133.000 долари. Увозот во истиот период лани изнесувал 6.087.648.000 долари, што укажува на намалување од 834.515.000 долари.

Трговскиот дефицит, во периодот јануари-октомври 2015 година, изнесува 1.525.553.000 долари.

Покриеноста на увозот со извоз, во периодот јануари-октомври 2015 година, е 71 процент.

Трговската размена по производи покажува дека во извозот најголемо е учеството на катализаторите на носачи со благородни метали или нивни соединенија, фероникелот, сетовите на проводници за палење и слично, за возила, авиони или бродови, производите од железо и од челик (валани производи).

Во увозот најмногу се застапени платината и легурите на платина, необработени или во прав, нафтените масла и маслата добиени од битуменозни минерали (освен сурови), електричната енергија и други метали од платинската група и нивни легури, необработени или во облик на прав.