Фото: Влада на РСМ

Недоволната странска и домашна побарувачка, неизвесното економско опкружување, недостигот на квалификувана работна сила и на суровини за производство, како и финансиските проблеми со кои се соочуваат домашните компании поради ковид кризата, се причината поради која во септември раководителите на компаниите од преработувачката индустрија искажале понеповолни деловни тенденции, во споредба со истиот месец минатата година.

Тоа го покажуваат најновите податоци на Државиот завод за статистика за деловните тенденции во преработувачката индустрија, според кои, просечното искористување на капацитетите на деловните субјекти во септември 2020 година изнесува 67,5 отсто од нормалното искористување. Најголемо влијание врз ограничувањето на обемот на производството имаат факторите: недоволната странска побарувачка, 20,2 отсто, неизвесното економско опкружување, 17.2 отсто, недостигот на квалификувана работна сила, 16,5 отсто и недоволната домашна побарувачка, со 12,8 отсто.

Во септември 2020 година, според оценката на раководителите, индикаторот на доверба е зголемен за 0,1 процентeн поен, во однос на август, и изнесува 13, но во однос на септември 2019 година е намален за 8,7 процентни поени.
Очекувањата на раководителитесе дека ќе се зголемува обемот на производството во наредните три месеци и ќе расте бројот на вработените.