Еко-активисти и експерти се дел од новото Работно тело за измени на Законот за урбано зеленило

Работното тело одржало прв состанок на кој присутните дале поддршка за предложените законски измени, за да се спречи уништувањето на градското зеленило со урбаната експанзија и непочитувањето на законите

Фото: Зелен институт

Формирано е Работно тело за измени на Законот за урбано зеленило во кое членуваат експерти, претставници на институции и еко-активисти, информираат од Зелен институт.

Ова е прв состанок на кој присутните дале поддршка за предложените законски измени, за да се спречи уништувањето на градското зеленило со урбаната експанзија и непочитувањето на законите. Овие измени добиле поддршка и од претставниците на Интерпартиската парламентарна група за заштита на природата и борба против загадувањето и климатските промени, со кои се одржал состанок пред неколку дена во Собранието.

Предлог-измените на законот беа претставени од тим од проектот „Повеќе зеленило за отпорно Скопје“, што го води Зелен институт, во соработка со Градот Скопје, Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг ,,Ханс Ем”, а во партнерство со Флорозон и Македонско женско лоби, како дел од климатскиот проект на Еко-свест финансиран од Шведска.

Со предлог измените меѓу другото се бара усогласување на видовите урбанистички планови и планско-проектна документација според важечкиот Закон за урбанистичко планирање од 2020; усогласување на класите на намени на зеленило и зелена инфраструктура според важечкиот Правилник за урбанистичко планирање од 2020 и дефинирање на категориите на урбано зеленило според пешачкото растојание од домот и достапната површина.

Понатаму, се бара зголемување на нормативите за зеленило во м2/жител на ниво на град и минимален процент на градежна парцела, според новите европски трендови за зелена инфраструктура и одговор на климатските промени; утврдување на минимален процент на озеленетост на градежна парцела според класа на намени; воспоставување обврска за ангажирање стручни лица (шумарски инженери, пејзажни архитекти) при планирање и заштита на зеленилото; зајакнато санкционирање на институциите кои не ги испочитувале законските одредби за минимум зеленило и обврска да не се издава градежна дозвола без исполнета норма за зеленило.

„Овие предлози призлегоа од анализата на законите, во која беа вклучени архитекти и урбанисти, шумарски инженери, правници и граѓански активисти. Се одржа јавна дебата на 6 јули 2023 во салата на Советот на Град Скопје, на која беа поканети сите засегнати страни: Министерството за животна средина, Министерството за транспорт и врски, Градот Скопје и скопските општини, Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг,,Ханс Ем”, Комората на овластени архитекти и овластени инжинери на Македонија, Асоцијацијата на архитекти на Македонија, експерти и заинтересирани граѓански организации“, информираат од Зелен институт.