Во 2014 година се регистрирани 3 смртни исходи од СИДА

Во 2014 година, во Република Македонија се регистрирани нови 39 случаи на ХИВ/СИДА. Од нив, 16  се заболени од СИДА, а 23 лица се ХИВ-позитивни, објави Институтот за јавно здравје.

Тековната година регистрирани се и три смртни исходи од СИДА.

Според структура по пол, 37 лица од заболените се мажи, а две лица се од женски пол. 20 од заболените се од Скопје, две од Свети Николе, тројца од Куманово, по еден од Тетово и од Струмица, тројца од Штип, четворица од Кочани, двајца од Кавадарци, две лица од Прилеп и едно заболено лицце е странец.

Од заболените две се на возраст од 10 до 19 години, 16 се од 20 – 29 години, 14 се од 30 – 39 години, три лица се од од 40 – 49 години и четири лица се постари од 60 години.

Според тоа како добиле ХИВ/СИДА, кај 10 лица тоа е хетеросексуален начин на пренос, кај 25 лица е преку сексуален контакт на машко со машко лице (МСМ), кај три лица е непознат начинот на трансмисија и кај едно лице преку инјектирање дрога.

Во периодот 1987 – 2014 година, вкупно се регистрирани 236 лица кои живеат со ХИВ/СИДА. Според начинот на пренос, кај 114 лица е добиен податок за хетеросексуален контакт при трансмисија на ХИВ; кај 93 лица бил сексуален контакт на маж со маж (МСМ); кај 12 лица било интравенско користење дрога (лица кои инјектираат дрога – ЛКИД); шест лица биле хемофиличари; кај шест лица е регистрирано пренесување на ХИВ од мајка на плод; за пеѕ лица не е добиен податок за начин на трансмисија на ХИВ.