Според анализата на МЕПСО за функционирањето на пазарот на електрична енергија во 2015 година, „Енерџи деливери солушн“ (ЕДС) има најголем процент на предадена електрична енергија кон потрошувачи во период од јануари до август тековната година.

Во својот осврт, македонскиот електропреносен систем-оператор ги има земено предвид сите учесници на пазарот на електрична енергија. Тоа вклучува 60 самостојни учесници, 250 учесници кои настапуваат преку снабдувачи на електрична енергија, 32 трговци и снабдувачи на електрична енергија и шест балансни групи составени од снабдувачи, потрошувачи и од производители на електрична енергија.

Компанијата за доставување електрична енергија ЕДС се издвојува од другите трговци и снабдувачи на пазарот со висок процент од 45,62 отсто.