По првото пријавување во средните училишта, Министерството за образование и наука денеска соопшти дека од 17.590 пријавени, запишани се 11.697 ученици.

Според видот на образованието, 4.873 се примени во гимназиско образование, 6.462 во стручните училишта, 208 ученици во Спортска академија и 154 во спортска гимназија.

Како и во минатите години, најголем е интересот во гимназиите, така што запишувањето ученици во Скопје е завршено во гимназиите „Јосип Броз Тито“, „Никола Карев“ ,„Орце Николов“, „Георги Димитров“, „Раде Јовчевски Корчагин“ и во „Јосип Броз Тито“ во Битола, како и за образовни профили од здравствена струка и од економско-правна и трговска струка.

За второто пријавување во јунскиот рок, кое ќе се спроведе на 28 јуни, слободни места има за вкупно 24.086 ученици, од кои за гимназиско образование 6.068 и за стручно образование 17.900 места. Резултатите од запишувањето и слободните места ќе бидат објавени на 29 јуни.

За учениците од деветто одделение кои се упатени на поправни испити, испит на година, испити за побрзо напредување, се организира втор уписен рок во август, во училиштата во кои ќе има слободни места по јунскиот рок. Пријавувањето и запишувањето на учениците во августовскиот рок ќе биде на 23 август.