Tри нови електронски услуги денеска на својот портал промовираше Фондот за здравствено осигурување на Македонија. Услугите се однесуваат на правата што се гарантирани врз основа на закон за осигуреници, кои досега беа достапни само во хартиена форма.

Оттаму велат дека осигурениците отсега ќе можат да ги добијат поедноставно, побрзо и поефикасно по електронски пат услугите:

– Барање за добивање решение за ослободување од партиципација по различни основи;

– Барање за повраток на средства за повеќе наплатена партиципација;

– Барање за издавање на двојазичен образец.