Со европски пари, Општина Охрид ќе реализира два проекти

Општина Охрид доби два гранта од Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Грција, во вкупна вредност од 780.000 евра.

Првиот грант во висина од 180.000 евра европски пари го доби за проектот „Меѓугранична соработка и интегрирани здравствени и социјални услуги за стари лица и за деца и нивна превенција“. Грантот е од програмата ИПА2 на ЕУ за спроведување активности во чиј фокус се старите лица, децата и социјално ранливите категории.

Целта на овој грант е преку истражување во руралните области, програма за социјална и здравствена превенција, мобилни социјални и здравствени услуги, да се зголеми бројот на луѓето што ќе ги користат социјалните и здравствени услуги со фокус на старите лица, децата и на социјално ранливите категории.

Вториот, од 600.000 евра, ќе се реализира преку ЈП „Охридски комуналец“, за проектот „Одржливо управување и третман на био-отпад со користење методи за производство на био-гориво“.

Обезбедувањето на законски и на финансиски услови за одржливо управување со отпадот и за негов третман ќе доведе до успешен економски развој на јавното претпријатие и до намалување на дивите депонии во Охридскиот Регион.

Ваквите активности значат и заштеда на енергија, бидејќи конвертирањето на био-отпадот во био-гориво ќе генерира одреден процент од вкупното количество енергија што се користи.