fbpx

Притисната од ЕУ, Владата презема сериозни обврски за заштита на животната средина

-

Владата на претпоследната седница во минатата година одржана на 29 декември,ја разгледала информацијата за одржаниот 16-ти состанок на Поткомитетот за транспорт, животна средина, енергетика и регионална политика, во рамките на Комитетот за стабилизација и асоцијација помеѓу Европската Унија и Република Северна Македонија и дала низа задолженија кои би требало значително да ја подобрат заштитата на животната средина во државата.

Меѓудругите, Министерството за животна средина и просторно планирање
до Владата треба да достави предлог на закон за инспекција во животната средина, усогласен со законодавството на Европската Унија за инспекциски надзор за животна средина, најдоцна до 30 јуни 2021 година.

Исто така, Министерството за животна средина и просторно планирање во
предлогот на закон за животна средина треба да ја транспонира Директивата 2014/52/ЕУ во контекст на оцената за влијанието врз животната средина и да го достави до Владата, најдоцна до 30 декември 2021 година.

„Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање –
Државниот инспекторат за животна средина, во соработка со локалните инспекции  за животна средина, да подготви и предложи до Владата, план за зајакнување на инспекцијата на локално и централно ниво со потребни финансиски ресурси во рок од шест месеци од донесувањето на Законот за инспекција во животната средина“, пишува во записникот на Владата.

Владата побарала од Министерството за животна средина и просторно планирање да започне со подготвителни активности за изработка на национален план за заштита на амбиенталниот воздух за 2022-2026 година и национална програма за контрола на загадувањето на воздухот за 2022-2032 година и за истото да ја извести Европската Комисија преку Секретаријатот за европски прашања, најдоцна до 1 март 2021 година.

Истовремено, Министерството за животна средина и просторно планирање добило обврска да обезбеди целосна операционализација на државната мониторинг мрежа за квалитет на воздухот, која ќе обезбедува податоци најдоцна во реално време и за истото да ја информира Европската комисија преку Секретаријатот за европски прашања најдоцна до 1 март 2021 година.

„Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање да
потпише договор за изградба на пречистителната станица за отпадни води во Скопје најдоцна до 31 мај 2022 година. Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање да подготви известување за функционирањето на постојните пречистителни станици за отпадни води и за причините поради кои системот не работи правилно, на англиски јазик и да го достави до Европската комисија преку Секретаријатот за европски прашања најдоцна до 15 јануари 2021 година“, пишува во записникот од владината седница.

Download WordPress Themes Free
Download Nulled WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
Free Download WordPress Themes
lynda course free download
download micromax firmware
Download Premium WordPress Themes Free
free online course