Наставата и оценувањето ќе се вршат електронски, одлучи Владата

Владата донесе Уредба со законска сила за примена на Законот за основното образование и на Законот за средно образование за реализација и организација на наставата во основните и средните училишта и за оценувањето на учениците за времетраење на вонредната состојба.

„Според одредбите од оваа уредба, со законска сила наставата во основните и средните училишта се организира преку учење од дома, со примена на средства за електронска комуникација кои можат да бидат видео-конференциски платформи, електронска пошта или други системи за електронска размена на податоци. За употреба на видот на средствата за електронска комуникација, одлука донесува основното училиште,“ се вели во соопштението на Влада.

За периодот на организирање на наставата во основните и средните училишта, преку учење од дома, наставникот може да изврши оценување на учениците.

„Со примена на средствата за електронска комуникација може да се спроведат испрашувања, тестирања на учениците или да се користат други форми на утврдување и оценување на знаењето на ученикот,“ се додава во соопштението.

Владата ја донесе и Уредбата со законска сила за примена на Законот за високото образование за време на вонредна состојба, со која се уредуваат начинот на изведувањето на студиските програми и проверката на знаењето на студентите во сите три циклуси на високото образование, продолжување на мандатот на органите и телата на високообразовните установи односно јавните научни установи, како и рокот за важност на постојните акредитации, односно ре-акредитации на студиските програми.

„Студиските програми за стекнување на високо образование на сите три циклуси на високообразовните установи односно јавните научни установи и проверката на знаењето ќе се изведуваат преку системот за далечинско учење со примена на средства за електронска комуникација кои можат да бидат видео-конференциски платформи, електронска пошта и други системи за електронска размена на податоци за кои ќе одлучат установите. Одредбите не се однесуваат на меѓународната физичка мобилност и учество на меѓународни собири на студиската програма за трет циклус-докторски студии,“ се вели во соопштението.

Преку системот за далечинско учење со примена на средства за електронска комуникација се спроведуваат предавањата, вежбите, форми на континуирана проверка на знаењето, индивидуалната настава и други облици кои се соодветни на специфичноста на наставно-научната и уметничката област, консултативно-инструктивната настава, индивидуална студиска работа (истражување на литература, семинарски задачи, проектна работа), како и одбраната на дипломска, магистерска и докторска задача и труд.

Полагањето на испитите и колоквиумите ќе се врши со примена на средства за електронска комуникација под услов да се обезбедени соодветни технички решенија кои обезбедуваат идентификација и контрола на работата на студентите за време на полагањето.

„Работата на Стручната служба во високообразовните установи односно јавните научни установи ќе се врши со примена на средства за електронска комуникација.Акредитацијата односно ре-акредитацијата на постојните студиските програми на сите три циклуси на високото образование, чија важност престанала или ќе престане со важност за време на вонредната состојба, продолжува да важи најмногу до една година од денот на влегувањето во сила на оваа уредба. Високообразовната установа која до денот на истекот на мандатот на органите и телата, не извршила избор на нови органи и тела, мандатот им продолжува до изборот на нови органи и тела.Високообразовната установа е должна најдоцна во рок од 30 дена од денот на престанување со важење на оваа Уредба да започне, односно да ја продолжи постапката за избор на органите и телата од став 1 на овој член,“ се додава во соопштението.