Ministria e drejtësisë po përgatit një projekt-ligj për të paguar kompensim monetar të viktimave të veprave penale, transmeton Meta.mk.

Përmes Regjistrit të vetëm kombëtar të rregullave (RVKRR) sqarojnë se arsyeja për të miratuar këtë ligj buron nga nevoja për harmonizim me standardet ndërkombëtare dhe dispozitat e Kodit të procedurës penale, ku është përcaktuar se viktima e ndonjë krimi për të cilin parashihet dënim me burg të paktën 4 vjet, ndër të tjera, ka të drejtë për kompensim të dëmeve materiale dhe jo materiale nga një fond shtetëror sipas kushteve dhe mënyrës së përcaktuar me ligj të veçantë, e nëse kompensimi nuk mund të sigurohet nga personi i dënuar.