Стручните служби на Агенцијата за аудио и аудиовизелни медиумски услуги (ААВМУ) по извршениот вонреден надзор на Радио Слободна Македонија констатирале дека оваа радиодифузна куќа повеќе не ги исполнува минималните кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување и му препорачуваат на директорот на ААВМУ да достави предлог до Советот на ААВМУ за покренување постапка за одземање на дозволата за радио емитување.

Во извештајот објавен денеска на веб-страницата на ААВМУ се вели дека 12 март годинава на барање на агенцијата Радио Слободна Македонија доставило документи за бројот на ангажирани лица, односно еден договор за вработување на неопределено време и девет авторски договори. Бидејќи авторските договори имале важност до 11 април, од ААВМУ било повторно побарано да се достават документи за бројот на ангажирани лица, но тоа не се случило, па ААВМУ му предлага на директорот Зоран Трајчевски да ја почне постапката за одземање на дозволата.