Стопанската комора на Македонија во соработка со Европската банка за обнова и развој (ЕБОР) организираше презентација на порталот за електронски набавки.

Порталот ECEPP им овозможува на клиентите на Европската банка за обнова и развој да спроведат електронска набавка на стоки и на услуги за проекти во јавниот сектор, финансирани во целост или делумно од ЕБОР.

Откако ќе направат едноставен процес на регистрација, новиот систем на доставувачите им овозможува да ја добијат тендерската документација за договори во согласност со политиките и со правилата за набавка на ЕБОР по електронски пат, без никакви трошоци.

Порталот ECEPP овозможува доставувачите да поднесат шифрирана електронска понуда, гарантирајќи безбедност и доверливост, а потоа во исто време преку интернет се отвораат понудите, по конкретниот завршен рок за поднесување понуди, со автоматско известување до сите учесници околу клучните тендерски податоци.

На презентацијата присуствуваа триесетина претставници на компании-членки на Стопанската комора на Македонија. АД МЕПСО е првиот македонски корисник на платформата за Е-набавки на ЕБОР.

Подетални информации може да се добијат на следниот линк:  http://www.ebrd.com/. Порталот за Е-набавки како пилот-проект се спроведува во Македонија, Косово и во Молдавија.