fbpx
Tags #Top 5

Tag: #Top 5

Κορυφαίες 5 παραπληροφορίες για την Ειδική Εισαγγελεία το 2018

Από την ίδρυσή της εώς σήμερα, την Ειδική Εισαγγελεία την ακολουθούν σωροί ψευδών ειδήσεων και παραπληροφόρησης. Ιδιαίτερα οι τρεις γυναίκες Εισαγγελείς, οι οποίες έκαναν τις συνεντεύξεις Τύπου στις οποίες ανακοίνωναν τις έρευνες και τα κατηγορητήρια πάνω στα οποία εργαζόταν η Εισαγγελεία, γίνονταν συνεχώς στόχος προσπαθειών προσωπικής  δυσφήμισης με άρθρα των οποίων στόχος ήταν η διατάραξη του κύρους τους.   Αν και...

Top-5 dezinformacija o SJO-u 2018. godine

Od formiranja do danas, Specijalno javno tužilaštvo prati gomila lažnih vesti, manipulacija, dezinformacija. Posebno tri tužiteljke, koje su vodile pres-konferencije u kojima su se najavljivale istrage i optužnice, na kojima ja radilo Tužilaštvo, bile su stalna meta pokušaja lične diskreditacije napisima čiji je cilj narušavanje njihovog ugleda.  Piše: Simona Atanasova Iako je institucija koja prema anketama uživa najveće poverenje građana,...

Top 5 cases of disinformation on the Special Prosecutor’s Office in 2018

As of its establishing until today, there are numerous false news, manipulations and disinformation related to the Special Public Prosecutor’s Office, especially about the three public prosecutors, who led the press conferences where investigations and indictments were announced and reviewed and elaborated by the SPO, who were always the targets of attempts for personal discredit via articles whose purpose...

TOP 5 Kontraspinova za 2018.: Koje su bile glavne teme za spinovanje

  Izabrati samo pet spinova koji su despinovani u našoj rubrici “Kontraspin” je mala brojka za ono što se dešavalo 2018. godine, u kojoj se istina izokretala na veliko i to sa svih strana. Pod parolama “ime ne damo” ili “ime ste prodali”, ipak, događalo se glavno prevrtanje istine, tj. spinovanje 2018. godine, a odmah iza ove teme sledi spinovanje...

TOP 5 2018 CounterSpins: The main spinning topics

To choose five spins that were unspinned in our article “Kontraspin” is quite a small number for everything that happened throughout 2018, in which the truth was twisted. The slogans “we do not give the name” or “you sold the name”, was the major twisting of the truth i.e. spinning in 2018, and this topic was immediately followed by...

ТОП 5 Контраспина за 2018: Кои бяха основните теми по които фактите се изопачаваха

Да вземем пет изопачени факта, които бяха разгледани в нашата рубрика „Контраспин”, е малко число като се има предвид случилото се през 2018 година, в която истината се извърташе на едро от всички страни. Под лозунгите „ние не даваме името” или „продадохте името”, се случваше основното изкривяване на истината, т.е. извъртането през 2018 г., и точно след тази тема...

Top-5 dezinformacija o referendumu od 30. septembra

Od samog početka najave referenduma, do njegovog održavanja, u javnosti je prostrujalo mnogo informacija o tome kakvog će tipa biti, ko će ga podržati, ko će ga bojkotovati, da li će se cenzus smanjiti i slično. Na društvenim mrežama i u medijima, posebno elektronskim, počele su da se objavljuju mnoge lažne vesti i dezinformacije. 30-tog septembra u Makedoniji se održao...

Top 5 cases of disinformation on the Referendum of September 30

Since the announcement of the referendum until it was held there was a lot of information in the public on its type, who will support it, who will boycott it, whether the census will be reduced and so on. Many fake news and disinformation were present in the social networks and the media, writes “CriThink”. On September 30, a Referendum...

Топ-5 дезинформации за референдума на 30-ти септември

  От самото начало на обяваването на референдума и се до неговото провеждане на обществото се пласираха голям обем информации за това какъв тип ще е, кой ще го поддържа, кой ще го бойкотира, дали ценза ще се намали и подобно. На социалните мрежи и в медиите, особенно електронните медии, започнаха да се обявяват много фалшиви новини и дезинформации, пише...

Топ-5 дезинформации за Преспанския договор

На 17.6.2018, в село Нивици (Псарадес) на гръцкия бряг на Преспанското езеро, дипломатическите шефове на Македония и Гърция, Никола Димитров и Никос Кодзияс, подписаха „Окончателното споразумение за надминаване на различията, описани в резолюциите 817(1993) и 845(1993) на Съвета за сигурност на Обединетите нации за прекратяване на важността на Временното споразумение от 1995 година и за установяване на стратегическо партньорство...

Top 5 cases of disinformation about the Prespa Agreement

On 17.06.2018, in the village of Nivici (Psarades) on the Greek coast of Prespa Lake, the foreign ministers of Macedonia and Greece, Nikola Dimitrov and Nikolaos Kotzias, have signed the “FINAL AGREEMENT FOR THE SETTLEMENT OF THE DIFFERENCES AS DESCRIBED IN THE UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL RESOLUTIONS 817 (1993) AND 845 (1993), THE TERMINATION OF THE INTERIM ACCORD OF 1995, AND THE ESTABLISHMENT...

Top-5 dezinformacija o Prespanskom sporazumu

Dana 17.6.2018. godine, u selu Nivici (Psarades) na grčkoj obali Prespanskog jezera, šefovi diplomatija Makedonije i Grčke, Nikola Dimitrov i Nikos Kozijas, potpisali su ”Konačni sporazum o rešavanju razlika opisanih u Rezolucijama 817  (1993.) i 845 (1993.) Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o prestanku važnosti Privremenog sporazuma iz 1995. godine i uspostavljanju strateškog partnerstva između strana“. Dokument predviđa novo ime za Republiku Severnu Makedoniju,...

TOP 5 najvećih manipulacija u 2018. godini o makedonskom članstvu u NATO-u

Aspiracije Republike Makedonije za članstvo u NATO-u predstavljaju zalaganje i vrhunski prioritet još od osamostaljenja države. Iste su stalni predmet manipulacija u javnosti i u beskrajnoj borbi između velikih stranaka (SDSM i VMRO-DPMNE), ali i drugih, sitnijih “igrača” na političkoj sceni (Jedinstvena Makedonija, Levica i drugi NATO-skeptici)   Piše: Igor K. Ilievski U ovom napisu izdvajamo listu od pet manipulacija koje se odnose...

ТОП 5 най-големите манипулации през 2018 за македонско членство в НАТО

Стремежът на Република Македония за членство в НАТО е ангажимент и основен стратегически приоритет поет още след независимостта на страната. Те са постоянен обект на манипулация в обществото и в безкрайната борба между големите партии (СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ), но също така и от други, по-малки „играчи” на политическата сцена (Обединена Македония, Левица и други скептици за НАТО)   Автор: Игор К....

TOP 5 greatest manipulations in 2018 regarding Macedonian membership in NATO

  The aspirations of Republic of Macedonia for NATO membership are an effort and top strategic priority since the country independence.  They are a constant subject to manipulations in the public in the endless struggle between the two largest political parties in the country (SDSM and VMRO-DPMNE), and by other smaller “actors” on the political scene (Edinstvena Makedonija, Levica and...

Top-5 dezinformacija o bekstvu Gruevskog

  Iz cele lepeze dezinformacija, koje su se pojavile o bekstvu Gruevskog 11. novembra, sledećih pet izdvajamo kao najveće, odnosno najflagrantnije u svojoj neistini, posebno što proizlaze iz nečije imaginacije, nemaju nikakve veze sa realnošću i pokazale su se sasvim netačnim   Bekstvo bivšeg premijera  Nikole Gruevskog, koji je jednu deceniju vladao u Makedoniji, testiralo je medijsku profesionalnost ne samo u Makedoniji,...

Топ-5 дезинфoрмации за бягството на Груевски

От цялата палета на дезинформации които се появиха за бягството на Груевски на 11 ноември се откояват следните пет поради като най-големи или в най-висок степен не съответстват на истината, а произлизат от нечие въображение, не отразяват реалността и са цялостно неточни. Бягството на бившия премиер Никола Груевски, който беше на власт в Македония едно десетилетие, беше тест за професионализма...

Top 5 cases of disinformation on the escape of Gruevski

From the entire range of disinformation about the escape of Gruevski on November 11, we have chosen the following five as the biggest i.e. most flagrant ones when it comes to their mendacity, especially since they are a product of someone’s imagination, without any connection with the reality and which were proven to be completely false. The escape of the...