Лиценци за секој занаетчија, електронски занаетчиски регистар и воведување на категоријата чирак, содржи предлог-законското решение за занаетчиство усвоено од Владата.

Занаетчиските комори бараат и основање на општински занаетчиски комори, ако во општината има 350 занаетчии.

Министерот за економија, Беким Незири, истакна дека со лиценцирањето на занаетчиите, секој од нив ќе го штити својот производ и занает и ќе биде одговорен за тоа што го произведува.

– Во новиот предлог-закон е воведено и чираштвото, кое овозможува невработено лице да биде ангажирано од работодавец за да стекне вештини, компетенции и знаења за изучување на определен занает, што е од суштинско значење за понатамошен развој на занаетчиството, а досега не било воопшто регулирано – изјави Незири по посетата на Занетчиската комора.

Министерот Незири појасни дека за решавање на проблемот со сивата економија, се воведува занаетчиска дозвола, која на занатечиите ќе им овозможи да работат под еднакви услови на пазарот и ќе преставува гаранција за квалитет на производите и на услугите што ги нудат вршителите на занаетчиската дејност.

Цената за лиценците ќе биде минимална, од 50 до 100 денари, и ќе ја издаваат Занаетчиските комори.