Општина Охрид денеска ја започна најавената акцијата за уривање на дивоизградени објекти на подрачјето на општината во согласност со законските процедури и Акцискиот план за постапување по препораките на УНЕСКО.

Во акцијата за уривање паралелно ќе бидат отстранувани дивоизградени објекти кои што се во тек на изградба и оние дивоградби кои се опфатени со регистарот на дивоизгредени објекти, кои се изградени во периодот од 2006 до 2019 година.

На почетокот, ќе се отстрануваат објекти кај кои не постојат правни пречки и акцијата за уривање ќе ги опфати сите физички или правни лица кои имаат добиено решение за отстранување на бесправно изграден објект/градба и истите не постапиле во согласност со издадените решенија од страна на градежните инспектори при Инспекторатот на општината.

„Во рамки на акцијата, денес се спроведуваше отстранување на дивоизграден објект на улицата Марко Нестороски број 144, во согласност со Решението за отстранување ИП-1 бр. 36-843 од 13.09.2019 година и Заклучокот за дозвола за извршување ИП-1 бр. 36-843 од 19.09.2019 година. Се работи за дивоизграден објект во сопственост на физичко лице, кој е во фаза на карабина. Димензиите на објектот, врз основа на направениот записник се 10,45 метри на 12,50 метри во вкупна бруто површина од 130, 6 м2. Предметниот објект е лоциран на КП 10426/1 КО Охрид 2 и се градеше без одобрение за градење“, се вели во соопштението на Општина Охрид.