Во јули се издадени 256 одобренија за градење, што е за 28,7 проценти помалку во однос на истиот месец од претходната година, објави Државниот завод за статистика.

Според издадените одобренија за градење, предвидената вредност на објектите изнесува 3.462.458.000 денари, што е за 37,9 проценти помалку во однос на истиот месец од претходната година.

Од вкупниот број на издадени одобренија за градење, 181 (70,7 проценти) се наменети за објекти од високоградба, 24 (9,4 проценти) за објекти од нискоградба и 51 (19,9 проценти) за објекти за реконструкција.

Во извештајниот период е предвидена изградба на 711 станови со вкупна корисна површина од 58.253 квадратни метри.