Унапредувањето на вработени во Министерството за внатрешни работи (МВР) во повисок платен ранг наместо од 1 јануари 2017 година, како што е утврдено со актуелниот Закон за внатрешни работи, да почне да се применува од 1 јануари 2020 година. Ова е измената на Законот за внатрешни работи што ја бара МВР, а која в четврток, според најавената агенда, треба да се најде пред пратениците во Собранието на Република Македонија.

Измените на Законот за внатрешни работи, за одложување на рокот кога треба да почне примената на одредбата за унапредување во повисок платен ранг, се предлог на Владата, а како претставници се наведени министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски и заменик министерот во МВР, Агим Нухиу.

Измените на Законот се предложени во т.н. „скратена постапка“, односно тие не мора да ја минат фазата на комисиска расправа, туку одат директно на пленарна седница.

Тие предвидуваат измена на ставот 2 од членот 211 од Законот за внатрешни работи, каде зборовите „2017 година“, се заменуваат со зборовите „2020 година“.

Унапредувањето на вработените во МВР во повисок платен ранг е уредено со Законот за внатрешни работи (од членот 121 до член 125) и со колективниот договор на МВР, а кои треба да овозможат напредување во кариерата на вработените.

„Во согласност со членовите 121, 122, 123, 124 и 125 од овој закон, работникот во текот на целиот работен стаж во Министерството се унапредува најмногу за пет платни ранга и со унапредувањето во првиот платен ранг, како и во секој нареден повисок платен ранг, стекнува додаток за кариера на основната плата, под услови утврдени со овој закон“, стои во Законот.

Во образложението за менувањето на рокот во документот доставен до Собранието, стои дека тоа се прави заради создавање правни претпоставки за целосна реализација на законските одредби.