Секој пациент којшто нема да биде прегледан во терминот закажан преку „Мој термин“ кај доктор специјалист или супспецијалист или ќе биде прегледан со задоцнување за кое не постојат објективни и оправдани причини, да достави известување во писмена форма или усно да се оправда во записник до раководителот на одделот истиот ден, а најдоцна следниот ден.

Вакво ново правило предлага министерот за здравство, Никола Тодоров, за проектот „Мој термин“ кој тој го промовираше пред неколку месеци.

Но, по реакциите од стручната јавност, има и други предложени измени – докторот специјалист ќе има право да го одложи почетокот на закажаниот преглед, односно интервенција најмногу за 15 минути од терминот закажан преку „Мој термин“, или за повеќе, доколку за тоа постојат оправдани причини, како што се прием на итен случај, привремена спреченост за работа поради болест, повреда на здравствениот работник, неисправност на медицинската опрема.