Во рамки на надворешниот сектор, во третиот квартал од 2015 година на тековната сметка беше забележан суфицит од 142,4 милиони евра или 1,6 отсто од домашниот бруто-производ, се вели во соопштението на Народна банка.

– Истовремено, кај финансиската сметка беа остварени нето-одливи од 188,4 милиони евра или 2,1 отсто од домашниот бруто-производ, што првенствено ги одразува зголемените нето-обврски врз основа на трговски кредити. Остварените финансиски нето-одливи во третиот квартал беа малку повисоки од планираните и беа во согласност со очекувањата за овој период, дека дел од трансакциите во платниот биланс ќе бидат финансирани преку девизните резерви – се вели во соопштението на Народна банка.

За 2016 и за 2017 година повторно се очекува стапка на инфлација од околу 1,5 отсто и 1,6 отсто.

– Ризиците околу проекцијата се надолни, во услови на постојани надолни корекции на оцените за цените на нафтата и на храната. Сепак, треба да се има предвид дека движењето на цените на примарните производи, покрај условеноста со факторите од привремен карактер, тековно се соочува и со засилените геополитички фактори, со што неизвесноста околу нивната проекција и во периодот што претстои ќе биде релативно голема – додаваат од Народна банка.