Më shumëse 50 % të qytetarëve janë të kënaqur nga puna e policisë, kurse 62, 2 % shënon besimi që qytetarët kanë respekt ndaj ruajtësve të rendit publik, tregon hulumtimi publik i mendimit publik për punën e policisë të cilën e bën në çdo 2 vite misioni i OSBE-së në vend, në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Brendshme. Përqindja e kënaqësisë nga puna e policisë tek qytetarët, siç u prezantua në raportin e sotshëm, shënon rritje të vazhdueshme. Më vitin 2008,

33,8 % nga qytetarët kanë qenë kënaqur nga puna e policisë, ndërsa në raportin e fundit, ko përqindje është rritur në 51,5 %. Në krahasim me raportin e vitit 2012, bëhet fjalë për rritje për 2 %. Në krahasim nga 2012-ta, nuk ka ndonjë ndryshim të madh sa i përket mbështetjes së punës së policisë nga qytetarët e vendit. Sipas Nikola Spasov nga Agjencia “Rejting” bëri hulumtimin, ajo që është karakteristike për këtë, është se qytetarët shqiptarë janë më pak të kënaqur nga puna e policisë.