Në Maqedoni, në shekullin 21, personat me hendikep fizik jo vetëm që akoma kanë vështirësi të hyjnë në disa objekte, mirëpo, që ironia të jetë edhe më e madhe, problem më të madh kanë për të hyrë në institucionet arsimore edhe atë, këtë mund ta bëjnë vetëm në katin e parë!

Për mosvendosjen e platformave për hyrje për personat me nevoja të veçanta, shteti mund të marrë shumë maksimale prej 81.000 еuro, si dënim, nga të gjitha subjektet juridike dhe fizike që kanë qenë të përfshira në përgatitjen e dokumentacionit të projektit, e megjithatë, akoma ka shumë objekte që në hyrje kanë vetëm shkallë.

Nga Lidhja nacionale e personave me invaliditet trupor të Maqedonisë thonë se platforma për hyrje në katin përdhesë ka vetëm në disa institucione të arsimit të lartë, ndërsa studentët nuk mund të shkojnë në klasat, kabintetet dhe toaletet që gjenden në katet e larta.

Në Lidhjen nacionale kanë evidentuar një denoncim dhe ankesë nga një student se nuk mund të shkojë në ligjërata në Institutin për politikë sociale, për shkak se nuk ka mundësi të arrijë deri te kabineti.

Platformat për hyrje, edhe atëherë kur ekzistojnë, shpeshherë janë të bllokuara nga automobilat e parkuar, ndërsa vendet e shënuara në mënyrë të qartë për parkim për invalidët rregullisht janë të zëna me automobilë të personave të tjerë.

Sipas llogaritjeve, për ta ndërtuar një platformë të thjeshtë të pjerrët që do të mundësojë ngjitje të papenguar të rrotave të karrocës për invalidë, nevojiten ndërmjet 100 dhe 200 euro. Për shkak të kësaj shume minimale, ata që lëvizin me karrocë për invalidë nuk mund të hyjnë në ndërtesat e familjarëve dhe të miqve, në restorane, kafiteri, ambasada, institucione…

Qeveria në vitin 2014 miratoi një sërë ndryshimesh ligjore me të cilat duheshte të ndikohet që të përmirësohen kushtet e personave me invaliditet dhe për hyrje të papenguar të tyre në të gjitha objektet afariste dhe në të gjitha ndërtesat për banim. http://www.dnevnik.mk/?ItemID=A627204BA1BF414A949CFFE8C2C4FD71

Konventa botërore për të drejtat e personave me pengesa, e cila hyri në fuqi në vitin 2008 dhe të cilën e kanë nënshkruar 156 vende, parasheh se të gjitha objektet duhet të kenë platformë për hyrje për invalidët, ndërsa ashensorët të jenë të përshatur për qasje për personat me invaliditet trupor dhe për të verbërit.