Извод од Матичната книга на венчаните. Фото: Порталб.мк

Drejtoria për udhëheqjen e librave amë lëshoi ​​21,957 certifikata me të dhëna të futura gabimisht gjatë vitit 2019, që është 4% e numrit të përgjithshëm të certifikatave të lëshuara për atë vit, zbuluan revizorët shtetërorë gjatë kontrollit të funksionimit të këtij institucioni.

“Drejtoria nuk ka përcaktuar përgjegjësinë për rimbursimin e kostos në rast të një gabimi në lëshimin e certifikatave, për shkak të të cilave për këto dokumente në vitin 2019 nuk është paguar asnjë e ardhur në llogarinë e Drejtorisë në vlerë prej 1,099,000 denarë dhe të ardhurat për taksën administrative në Buxhetin e RMV në vlerë prej 2,196,000 denarë ”, thuhet në raportin e Revizionit të Drejtorisë për udhëheqjen e librave amë, të përgatitur nga Enti shtetëror për revizion.

Revizorët shtojnë se fragmente të gabuara mbahen në Drejtori, por se mënyra për veprime të mëtejshme nuk është përcaktuar, se nuk është kryer asnjë regjistrim ekzekutiv dhe se gjendja e tyre nuk është konstatuar në raportin për vitin 2019.

Gjatë kontrollit, revizorët konstatuan se nuk mbahen shënime për certifikatat sipas numrit individual serik, për shkak të të cilave Drejtoria nuk ka të dhëna për certifikatat totale të prokuruara dhe të lëshuara, certifikatat e pasakta dhe rezervat e certifikatave sipas numrit rendor.

“Kërkesat për lëshimin e certifikatave të lindjes, martesës dhe vdekjes nuk regjistrohen në një regjistër me një numër arkivi, por regjistrohen në libra / regjistra të akteve që nuk përfaqësojnë një formë të përshkruar dhe janë të ndryshme në përmbajtjen e të dhënave që duhet të plotësohen. në, ” thuhet në raport.

Enti shtetëror për revizion gjithashtu thekson se kërkesat për certifikata që paraqiten në sportelet e Drejtorisë nuk janë plotësuar siç duhet me të gjitha të dhënat e kërkuara në formular.

Revizorët në raport rekomandojnë që të merren masa për të kapërcyer këto dobësi.