Ministria e Arsimit dhe Shkencës, e cila e pranoi propozimin e Senatit të UKM-së për debat, prej ku do të dalin propozime për reforma dhe përmirësim të arsimit të lartë, inicion takim të martën e ardhshme (10 shkurt) ku do të marrin pjesë përfaqësues adekuatë, të deleguar nga Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi” – Shkup.

Senati universitar i Universitetit të Shkupit të premten në seancë mori vendim që t’i propozojë Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës të iniciojë debat gjithëpërfshirës me arsimtarët, studentët dhe të gjithë veprimtarët relevantë në procesin e arsimit të lartë, ku do të dalin propozime për reforma dhe përmirësim të arsimit të lartë.

“Duke marrë parasysh se propozimi nga ana jonë u vlerësua si konstruktiv dhe në drejtim të përparimit të arsimit të lartë në vend, Ministria e Arsimit dhe Shkencës më 10.02.2015 (e martë) propozon që të mbahet takim iniciues, ku do të marrin pjesë përfaqësues adekuat, delegat nga ana e universitetit ‘Shën Kirili dhe Metodi’ – Shkup”, kumtoi MASH.

Ministria thekson se përderisa UKM-ja e pranon iniciativën dhe në pajtim me mundësitë e dy palëve, lokacioni dhe koha e takimit plotëisht do të saktësohen.