“Problemi me ndotjen e ajrit në Shkup është problem i cili është shumë kompleks dhe për zgjidhje të të njëjtit janë kyçur numër i madh institucionesh, duke përfshirë edhe qytetin e Shkupit. Për të kujtuar, qyteti i Shkupit është institucion i cili me vendosjen e matësit për ndotjen e ajrit e aktualizoi në opinion këtë temë, temë e cila me vite është anashkaluar dhe injoruar nga garniturat paraprake”, reagojnë nga administrata e qytetit në pres-konferencën e LSDM-së.
“Qëllimi i këtij projekti dhe vendosja e stacioneve për matje ishte pikërisht informimi i qytetarëve me dhënien e të dhënave të sakta për ndotjen e ajrit, të dhëna të cilat me vite janë fshehur nga qytetarët. Stacioni matës që ishte vendosur tek Shtëpia e ARM, është dislokuar për arsye të punëve ndërtimore dhe kjo është diç që qyteti i Shkupit e ka arsyetuar më shumë herë. Në mënyrë plotësuese, qyteti i Shkupit në të shkuarën dhe tani vepron në këtë fushë përmes numrit të madh të masave, në përputhje me kompetencat ligjore. Qyteti i Shkupit merr pjesë në Trupin koordinues ndërkombëtar për cilësinë e ajrit, të formuar për zgjidhjen e problemeve me ndotjen e ajrit me qasje ndërsektoriale, sepse për shkak të kompleksitetit të problemit dhe kompetencave ligjore, në zgjidhje të të njëjtave janë kyçur numër i madh i institucioneve dhe ndërmarrjeve lokale dhe shtetërore”, thuhet në reagim.