Kanë kaluar dy ditë nga skadimi i afatit kur kompanitë kishin për detyrë të paguanin regres për pushimin dimëror punonjësve  të tyre. Disa “K-15” kanë paguar gjatë vitit të kaluar, por shumica pritnin momentin e fundit. Kishte dhe kompani të cilat ja ulnin rrogën të punësuarve për muajin dhjetor, që t’i paguajnë regres.

Nga Inspektorati Shtetëror i Punës akoma nuk ka të dhëna për numrin e kompanive që nuk kanë paguar regresin. Nga Inspektorati informojnë që afati për pagimin e regresit ka qenë deri me 31 dhjetor dhe do t’ju duhet kohë t’i përpunuar të dhënat.

Nëse qytetarët duan t’i denoncojnë kompanitë në të cilat janë ose kanë qenë të punësuar dhe nuk ua kanë paguar regresin e pushimit dimëror, mund të telefonojnë në numrin e telefonit 02/ 3 296 310 dhe 3 116 110.

Shërbimet e inspektoratit do të bëjnë dhe inspektime të pavarura.

Të gjitha kompanitë nga sektori privat prej vitit të kaluar kishin obligim ligjor të paguajnë regres për pushimin dimëror të punësuarve që kanë punuar në kompani në vazhdimësi për gjashte muaj deri në fund të vitit. Shuma e kompensimit me marrëveshjen kolektive ekonomisë është vërtetuar me më pak se 40 % prej pagës mesatare vendore e paguar muajin e kaluar, sipas llogaritjeve aktuale është afër 8.500 denarë.

Për mospagimin e regresit për pushimin dimëror është parashikuar gjobë prej tre deri më katër mijë euro. Dy deri më tre mijë  euro për person juridik, dhe me  500 deri me 1.000 euro do të gjobitet personi kompetent tek punëdhënësi.