Ministria e arsimit dhe shkencës sot promovoi agregatorin e përmbajtjeve video www.eduvideos.mon.gov.mk, përmes të cilit prezantohen përmbajtjet mësimore.

Në agregator siç theksoi zëvendës –ministri i arsimit Spiro Ristovski arsimtarët dhe nxënësit nga shkollat e mesme dhe fillore si dhe prindërit do të mund të ndajnë përmbajtje edukative të formatit video me temat e programeve mësimore.

Videot e vendosura para se të miratohen për shikim, do të shqyrtohen nga ekip i Ministri i cili do ta verifikoj përmbajtjen dhe në përputhje me standardet e ministrisë do të vendos nëse videoja do të publikohet apo jo.

Faqja e internetit për momentin ka  954 përmbajtje video.