Специјалното јавно обвинителство денеска отвори четири нови истраги – „Табла“, „Тристa“, „Тотал“ и „Тифани“, од кои во последните две, осомничените физички лица се товарат за кривичното дело затајување данок.

Според Кривичниот законик (КЗ) за ова дело е предвидена затворска казна од шест месеци до пет години и парична казна, а ако затаениот износ е значителен, сторителот ќе се казни со затвор од најмалку четири години, плус парична казна.

Тој што со намера самиот или некој друг да одбегне целосно или делумно плаќање данок, придонес или некоја друга давачка на која е обврзан со закон, дава лажни податоци за своите приходи или за приходите на правното лице, предметите или другите факти од влијание за утврдување на износот на ваквите обврски или тој што со иста намера во
случај на задолжителна пријава не пријави приход, односно предмет или друг факт од влијание за утврдување на ваквите обврски, а износот на обврската е од поголема вредност, ќе се казни со затвор од шест месеци до пет години и со парична казна (член 279, став 1 од Кривичниот законик).

Ако износот на обврската од став 1 е значителен, сторителот ќе се казни со затвор од најмалку четири години и со парична казна (став 2 од членот 279 на Кривичниот законик).

Како што соопшти обвинителката на СЈО, Фатиме Фетаи на денешната прес-конференција, осомничените во случаите „Тотал“ и „Тифани“ се осомничени за кривичното дело даночно затајување по член 279, став 2, во врска со став 1 од Кривичниот законик, односно кривично дело за кое е предвидена затворска казна од најмалку четири години и парична казна.

Осомничениот во „Тотал“, според СЈО, одбегнал да плати персонален данок во износ од 63.032 евра, а фирмите чиј управител бил не платиле данок во вкупен износ од 121.414 евра. Осомничената во „Тифани“, пак, одбегнала да плати персонален данок во износ од околу 17.000 евра, а фирмите затаиле данок на добивка во износ од 37.634. евра.

Глоба во висина до десеткратен износ од помалку уплатениот данок согласно со одредбите од овој закон, ќе му се изрече на даночниот обврзник за сторен прекршок, доколку за целите на утврдување на даночната основа и даночните олеснувања на образецот за пресметка на данокот наведе неточни податоци поради кои дошло до утврдување на помала даночна основа (член 43, став 1 од Законот за данок на добивка).

Глоба во износ од 30 отсто од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице за прекршоците од став 1 на овој член (став 2 од член 43).

За неподнесување даночна пријава и за нецелосно пријавени приходи. глобата, според Законот за персонален данок на приходи, се движи од 100 до 200 евра.