Скопски средношколци и наставници ќе бидат дел од проектот „Зборувам на јазикот на мојот другар“

Гото: Град Скопје

Во 23 средни училишта на Град Скопје деновиве започа реализацијата на четвртиот циклус тримесечна бесплатна онлајн настава за изучување на македонскиот, албанскиот и турскиот јазик.

Наставата е наменета за ученици и наставници, а истите се дел од проектот „Зборувам на јазикот на мојот другар“ предвиден во Стратегијата на Град Скопје за меѓуетничка интеграција и граѓанска вклученост и во Програмата за активности на Град Скопје од областа на образованието за 2022 година.

Со оваа активност ќе бидат опфатени вкупно 594 наставници и ученици, дел од нив ќе следат почетен степен, а дел продолжителен.

Од Град Скопје информираат дека за изучување на македонскиот јазик се пријавиле 234 ученици и 3 наставници.

За почетна настава за изучување на албански јазик се пријавиле 71 ученик и 17 наставници, додека 12 ученици и 27 наставници ќе следат продолжена обука.

Почетна настава по турски јазик ќе следат 172 ученици и 36 наставници, а 11 ученици и 11 наставници ќе следат продолжителна обука.

На овие часови младите ќе имаат можност да стекнат основни познавања на јазикот на кој зборуваат нивните соученици, што ќе придонесе за нивна полесна јазична социјализација. Проектот има за цел стимулирање на училишните заедници да градат и развиваат позитивни интеракции помеѓу учениците и наставниците од различни етнички заедници.

Часовите на изучување на јазиците ги држат наставници вработени во средните училишта и истите се логистички и финансиски поддржани од Град Скопје.