Фото: Мета.мк

Според претходните податоци на Државниот завод за статистика, вкупната вредност на извозот на стоки од Република Северна Македонија, во периодот јануари-јуни 2022 година, изнесува 252.736.573 илјади денари и бележи пораст од 20,3 отсто во однос на истиот период од претходната година.

Вредноста на увезената стока, во периодот јануари-јуни 2022 година, изнесува 368.519.565 илјади денари што е за 28,7 отсто повеќе во споредба со истиот период од претходната година. Трговскиот дефицит, во периодот јануари-јуни 2022 година, изнесува 115.782.992 илјади денари.

Покриеноста на увозот со извоз, во перидот јануари-јуни 2022, изнесува 68,6 отсто. Трговската размена по производи покажува дека во извозот најголемо е учеството на катализаторите на носачи со благородни метали или нивни соединенија, сетовите на проводници за палење и слично, за возила, авиони или бродови, фероникелот и деловите на седишта од подгрупата 821.1.

Во увозот најмногу се застапени нафтените масла и маслата добиени од битуменозни минерали (освен сурови), другите метали од платинската група и нивни легури, необработени или во облик на прав, електричната енергија и благородни метали во колоидна состојба; соединенија, органски или неоргански, од благородни метали, хемиски дефинирани или недефинирани; амалгами од благородни метали.

Во периодот јануари-јуни 2022 година, според вкупниот обем на надворешнотрговската размена, Република Северна Македонија најмногу тргувала со Германија, Велика Британија, Грција, Србија и Бугарија.

Изразено во евра, вкупната вредност на извозот на стоки од Република Северна Македонија, во периодот јануари-јуни 2022 година, изнесува 4.097.486 илјади евра, и бележи пораст од 20,2 отсто во однос на истиот период од претходната година. Вредноста на увeзената стока, во истиот период, изнесува 5.974.699 илјади евра што е за 28,7 отсто повеќе во споредба со истиот период од претходната година. Трговскиот дефицит, во периодот јануари-јуни 2022 година, изнесува 1.877.213 илјади евра.

Вкупната вредност на извозот на стоки од Република Северна Македонија, во перидот јануари-јуни 2022 година, изнесува 4.476.298 илјади американски долари и бележи пораст од 9 отсто во однос на истиот период од претходната година. Вредноста на увeзената стока, во истиот период, изнесува 6.529.750 илјади американски долари што е за 16,7 отсто повеќе во споредба со истиот период од претходната година.

Трговскиот дефицит, во перидот јануари-јуни 2022 година, изнесува 2.053.452 илјади американски долари.

Напишете коментар