Просечната каматна стапка на вкупните депозити на домаќинствата, во февруари, изнесува 0,88 отсто и е минимално намалена за 0,01 процентни поени на месечно ниво, покажуваат најновите податоци на Народната банка.

„Притоа, промената се должи на пониските каматни стапки на денарските депозити без валутна клаузула и депозитите во странска валута (за 0,01 процентни поени, соодветно), во услови на непроменета каматна стапка на денарските депозити со валутна клаузула. Споредено на годишно ниво, просечната каматна стапка на вкупните депозити на домаќинствата бележи пад за 0,27 процентни поени“, соопшти Народната банка.

Во февруари, каматната стапка на новопримените депозити на домаќинствата е зголемена за 0,20 процентни поени во споредба со претходниот месец и изнесува 0,86 отсто.

„Нагорната промена се објаснува со растот на каматните стапки на денарските депозити без валутна клаузула (за 0,31 процентни поени) и каматните стапки на депозитите во странска валута (за 0,04 процентни поени). Овој месец, кај банките и штедилниците не се евидентирани новопримени денарски депозити со валутна клаузула. Анализирано на годишна основа, каматната стапка на новопримените депозити на домаќинствата бележи намалување за 0,33 процентни поени“, велат од Народната банка.

Во февруари 2021 година, просечната каматна стапка на вкупните кредити (корпоративните и за домаќинствата), бележи минимален месечен пад од 0,01 процентен поен и изнесува 4,61 отсто, додека на годишна основа е намалена за 0,30 процентни поени.

„Просечната каматна стапка на вкупните депозити изнесува 0,92 отсто и оствари минимално месечно намалување од 0,01 процентен поен. На годишна основа, просечната каматна стапка на вкупните депозити е пониска за 0,27 процентни поени“, информираат од Народната банка.