Европскиот суд за човекови права донесе пресуда за случајот „Љатифи против Република Македонија“, со која се утврдува повреда на членот 1 од протоколот 7 на европската конвенција за човековите права, кој се однесува на процедуралните гаранции во случај на протерување на странци.

Како што образложува судот во Стразбур, жалителката Ѓилизаре Љатифи, родена во 1991 година, на осумгодишна возраст, заедно со своето семејство, избегала од Косово во Македонија, каде што во 2005 година ѝ бил одобрен азил и ѝ бил дозволен престој.

Азилот и престојот ѝ биле продолжувани сè до 2014 година кога министерството за внатрешни работи ѝ го прекинува азилот, со тврдење дека таа претставува закана за националната безбедност. Љатифи се жалела на ваквата одлука и започнала административно-судски постапки кои не завршиле во нејзина корист, бидејќи судските инстанции се повикувале на документи од класифициран карактер во кои жалителката немала увид, со што се оневозможило нејзиниот случај адекватно да биде презентиран во поведените постапки.

Според судот во Стразбур, во овој случај постои прекршување на процедуралните гаранции во случај на протерување странци.