Предлог-законот за изменување и за дополнување на Законот за акцизите, по скратена постапка е единствената точка на дневен ред на 22. седница на Собранието на Република Македонија.

По завршувањето на оваа седница ќе продолжи 21. седница што почна во понеделникот.

На оваа седница пратениците треба да се изјаснат за предлог-законот за вршење работи за застапување во царинските постапки, измените и дополнувањата на Законот за користење и располагање со стварите на државните органи, сите во прво читање.

Пратениците ќе распрваат и за измените и за дополнувањата на Законот за царинската управа, по скратена постапка, како и за предлог-одлуката за утврдување на процентот на зафаќање од вкупниот годишен приход на носителите на лиценци за вршење на енергетски дејности за финансирање на работењето на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за 2015 година и финансиски предлог-план на Регулаторната комисија за енергетика за 2015 година.