На 30.11.2018 година, состојбата на бруто девизните резерви изнесувала 2.771.600.000 евра, што во однос на крајот на третиот квартал од 2018 година претставува пораст од 62,4 милиони евра, покажуваат најновите податоци на Народната банка.

„Порастот на девизните резерви главно произлегува од интервенциите на НБРМ на девизниот пазар за нето-откуп на девизи, а во помал дел и од ценовните и курсните разлики. Истовремено, за намалување на девизните резерви придонесоа трансакциите на НБРМ за сметка на државата, пред сѐ како резултат на редовното отплаќање на надворешниот долг. Останатите текови имаа поумерено влијание врз промените кај девизните резерви во анализираниот период“, објаснуваат од НБРМ.