Поради неажурноста на институциите кои треба да и достават податоци, Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) не може да го утврди бројот на функционери кои треба да поднесат анкетни листови за имотна состојба и изјави за непостоење судир на интереси. Ова го заклучува „Транспарентност Македонија“ во својот квартален извештај за работата на ДКСК за периодот јуни – август.

„Комисијата не може да ја утврди бројката за лица кои треба да поднесат изјава за интереси, бидејќи како и кај имотната состојба, така и кај судирот на интере­си, поради тоа што раководните лица на институции и органи кои вршат избо­ри и именувања или од нив овластени лица, кои се должни да доставуваат об­разец со податоци за избрани и именувани лица, не ги доставуваат редовно“, нагласува извештајот, наведувајќи дека од јануари до август до ДКСК биле доставени 500 изјави за непостоење судир на интереси, а комисијата ги проверила сите.

Во извештајот се наведува дека позитивна мерка за надминување на оваа состојба е соопштението на ДКСК со кое ги повикува институциите да ги достават податоците и потсетува на глобата од 300 до 500 евра, предвидена за неажурноста

„Овие мерки за надминување на состојбите кои се изразени преку медиумите, односно веб страна и јавноста се позитивно оценети од аспект на транспа­рентност и одговорност при постапувањето, особено во делот на укажување­то на законските обврски. Со самото тоа што укажува, Комисијата го почнала процесот на одговорно работење и постапување, односно почнување на по­стапка за решавање на ситуациите“, наведува „Транспарентност Македонија“.