Со намалена активна транспарентност од еден процентен поен, Полошкиот регион е претпоследен од осумте плански региони и еден од двата со полоши резултати од лани, покажува Индексот на активна транспарентност за 2020 година, што го објави Центарот за граѓански комуникации. Годинава активната транспарентност, односно објавување информации по сопствена иницијатива, на сите 98 вклучени институции (министерствата, Владата и општините) е проценета на 58,2 отсто.

„За разлика од лани, кога сите региони забележаа подобрување на активната транспарентност, годинава два региони имаат послаби резултати – Југозападниот и Полошкиот“, нагласува анализата.

Најдобро рангираните два региони, Источниот и Пелагонискиот, имаат просечно ниво на исполнување на обврските поголемо од 60 отсто и се во групата со ’добра‘ активна транспарентност. Сите останати региони имаат ’просечна‘ активна транспарентност, со исполнување на обврските меѓу 40 % и 60 %.

„По ланското подобрување за повеќе од 20 процентни поени и скок од претпоследното на петтото место, Полошкиот Регион годинава повторно падна на претпоследното место со намалување на активната транспарентност за еден процентен поен, од 48,7 на 47,7 отсто“, наведува анализата.

Најтранспарентна општина во регионот е Гостивар, а Тетово е на второто место. Обете општини годинава биле потранспарентни од лани. Теарце и Врапчиште, пак, се на дното на табелата и влегуваат во групата општини со „слаба“ активна транспарентност

„Под ’активна транспарентност‘ се подразбира објавувањето информации на сопствена иницијатива на институциите, без притоа некој да има доставено до нив барање за пристап до тие информации“, се наведува во анализата. „Сепак, постои и законска основа за активната транспарентност на институциите, која се наоѓа, пред сè, во Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер, но и во низа други закони, како што се Законот за локалната самоуправа, Законот за буџетите, Законот за јавен долг, Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа и др. Освен од регулативата, активната транспарентност произлегува и од добрата практика, а институциите имаат обврски за проактивно објавување информации и од акциските планови во рамките на иницијативата за Отворено владино партнерство“.